Renttools

Udlejningsmateriellet afhentes i lovlig og driftsklar samt forsvarlig stand på udlejers plads.

Lejer erklærer ved udlevering at have undersøgt lejemateriellets stand, således at det ikke giver anledning til indsigelser.

Lejer erklærer med sin underskrift på kontrakten og ved bestilling på nettet accepterer man de gældende betingelser, og at han bærer enhver risiko i forbindelse med materiellets benyttelse.

Lejeren har pligt til at tilbagelevere det lejede i samme stand, som han har modtaget det, bortset fra normal slitage. Udlejeren kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for skader lejeren eller tredje person måtte lide som følger af, at det lejede i lejeperioden bliver uarbejdsdygtig. Eventuelle beskadigelser, der måtte opstå i lejeperioden, bortset fra sådanne, der falder ind under fabriksgarantien, bæres af lejeren, ligesom denne selv afholder alle driftsudgifter i lejeperioden.

Lejeren er indforstået med, at der ikke kan kræves erstatning for et eventuelt tab, herunder driftstab, ligesom lejeren ikke kan hæve aftalen, såfremt det lejede ikke svarer til lejerens forudsætninger eller senere måtte vise sig at være behæftet med mangler.

RENTTOOLS/Usedtools forpligter sig dog til i videst muligt omfang at genlevere egnet materiel.

Udbedring af driftstop udenfor normal arbejdstid man-lør. 9 til 17 betales af lejer til udlejers til en hver tid gældende betingelser.

Forsikring

Det påhviler lejeren at sikre behørig forsikring af materiellet i forbindelse med lejerens brug.

Enhver beskadigelse af det lejede skal erstattes af lejeren uanset årsag, ligesom lejeren hæfter for tyveri af det lejede.

Lejer er forpligtet til at tegne forsikring for hele lejeperioden hos udlejer.

Forsikringen hos udlejer dækker brand, tyveri og anden pludselig skade i henhold til forsikringsselskabets betingelser.

Forsikringen hos udlejer dækker ikke transport på lejerens køretøjer.

Med hensyn til vilkår for forsikringen udleveres disse efter begæring.

Forsikringen er inkluderet i lejeprisen og har en selvrisiko ud fra følgende tabel:


For småt materiel og håndværktøj
kr. 0 – 5.000 kr. 2.000,-
For El materiel
kr. 0 – 4.000 kr. 1.500,-
kr. 4.001 – 8.000 kr. 2.500,-
kr. 8001 – 12.000 kr. 3.500,-
kr. 12.001 – 20.000 kr. 5.000,-
kr. 20.001 – 30.000 kr. 10..000,-
kr. 30.001 – 50.000 kr. 15.000,-
kr. 50.001 og op 35% af nyværdi

Transportudgifter

Lejeren afholder alle udgifter til materiellets afhentning og tilbagelevering.

Det lejede materiel skal afleveres i rengjort og i øvrigt samme stand som ved modtagelsen.

Ved aflevering finder eftersyn sted, og eventuelle mangler som nødvendiggør reparation eller rengøring betales af lejeren iht. udlejers prisliste.

Det udlejede materiel må ikke fremlejes eller udlånes uden skriftlig aftale med RENTTOOLS / Usedtools

Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede materiel.

Priserne er angivet i dags- og/eller timepriser, eksklusiv brændstof, og eventuel levering.

Eventuelt brændstof samt forbrug af slidtagedele vil blive efter faktureret.

Betalingsbetingelser

Betaling sker iht. de på fakturaen påtrykte betalingsbetingelser.

Erlægges betalingen ikke rettidig, beregnes 1,5% i rente for hver påbegyndt måned.

Rykkergebyr betales med kr. 100,00 pr rykker der fremsendes til lejer.

Udlejer forbeholder sig ret til at opkræve depositum forinden udlevering af det udlejede.

 Tvist

Eventuelle tvister i forbindelse med nærværende aftale afgøres efter dansk ret.

Enhver af paterne kan således begære sagen indbragt for domstolene.

Værneting er Retten i Århus.

Misligholdelse

Skulle lejeren misligholde nærværende lejeaftale, enten ved at undlade at betale for lejeperioden, eller ved ikke at holde det lejede i god køreklar stand, er udlejeren berettiget til uden lov mål og dom og uden fogedens medvirken, at sætte sig i besiddelse af det lejede. Udlejeren er endvidere berettiget til, i så tilfælde, at kræve erstatning for al misligholdelse og i øvrigt forårsaget skade.